• Ελληνικά
 • English
 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη «Δημιουργία Ιστοσελίδας – Intranet – Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook) – Logo – Banner»

  admin

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Δημιουργία Ιστοσελίδας-Intranet-Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook)-Logo-Banner- (Παραδοτέο 2.1.1.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.118 του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προϋπολογισμού 4.032,26 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο σύνολο 5.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Δημιουργία Ιστοσελίδας-Intranet-Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης

  Leave a comment

  Your email address will not be published.

  Font Resize
  Contrast
  Ξεχάσατε τον κωδικό; Εισάγετε το όνομα χρήστη ή το email σας.