• Ελληνικά
 • English
 • ΕΡΓΟ

  Για την υλοποίηση της Πράξης, από πλευράς του Κύριου Δικαιούχου θα αναπτυχθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΟΠΣ-ΝΕ), με φορέα λειτουργίας τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα θα αποτελείται από ομάδα υποσυστημάτων που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της ναυτικής εκπαίδευσης που αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία (ΔΕΚΝ) και τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Παράλληλα θα εγκατασταθεί λογισμικό καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός στις επιλέξιμες από το Πρόγραμμα σχολές και θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη.

  Αντικείμενο του εν λόγω έργου της Πράξης, είναι η ανάπτυξη μιας κεντρικής, δικτυακής πύλης, προσβάσιμης τόσο από τους απλούς πολίτες για ενημέρωση, όσο και από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές / ναυτικούς καθώς και από τους κατά τόπους χειριστές και διαχειριστές του συστήματος, που θα περιλαμβάνει πλήθος υποσυστημάτων με σκοπό την υποστήριξη της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΝΕ). Το προς ανάπτυξη ΟΠΣ-ΝΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Φάσεις:

  • Μελέτη Εφαρμογής
  • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού
  • Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών
  • Πιλοτική λειτουργία

   

  Από πλευράς του έτερου Δικαιούχου προβλέπεται η ανάπτυξη διαδραστικού ηλεκτρονικού μητρώου (η-μητρώου) ναυτικών. Από πολύ νωρίς, από το 1963, η Κύπρος έχει αναγνωρίσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σπουδαιότητα και σημασία της ναυτιλίας. Έκτοτε, με την εφαρμογή της σωστής πολιτικής, οι εκάστοτε κυβερνήσεις κατάφεραν να προσελκύσουν στο νησί αρκετούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας. Η Κύπρος εξελίχθηκε σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο ναυτιλιακό κέντρο που συνδυάζει μια σημαία κύρους και αξιοπιστίας και μια εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία φημισμένη για τις αρίστης ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει, όπως και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί παρά το βίαιο εδαφικό και πληθυσμιακό διαχωρισμό του νησιού.

  H Κύπρος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα διαχείρισης πλοίων στον κόσμο και η Ελληνόκτητη ναυτιλία ηγείται του παγκόσμιου στόλου. Συνέργειες αναφορικά με την αξιοποίηση των υπαρχόντων δεδομένων καθώς και με την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών προς όφελος της ναυτικής εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης, θεωρείται ύψιστης εθνικής σημασίας και για τις δύο χώρες. Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της ναυτικής σταδιοδρομίας με γνώμονα την καλύτερη, πιο αξιόπιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ναυτικού και ολόκληρης της ναυτιλιακής κοινότητας αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και σημαντική προοπτική, αφού οι δύο χώρες μοιράζονται τις πρώτες θέσεις στην εμπορική ναυτιλία εδώ και δεκαετίες.

  Οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης είναι:

  • Η Ψηφιοποίηση του υλικού αρχείου του μητρώου ναυτικής απογραφής του ΥΦΥΝ όπου αριθμεί περίπου 6.5 εκατομμύρια σελίδες κατανεμημένες σε 184 χιλιάδες περίπου ατομικούς φακέλους ναυτικών.
  • Η Δημιουργία διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής για την σταδιοδρομία του ναυτικού για χρήση από τους ναυτικούς, το ΥΦΥΝ και τις εταιρείες.

   

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Σύμβασης είναι:

  • Ψηφιοποίηση. Το υφιστάμενο υλικό αρχείο του ΥΦΥΝ θα ψηφιοποιηθεί και αποθηκευτεί σε δευτερεύοντα χώρο αποθήκευσης. Περιλαμβάνεται:
   • Ψηφιοποίηση των εγγράφων που θα υποδειχθούν από λειτουργό του Υφυπουργείου.
   • Ηλεκτρονική αποθήκευση εγγράφων σε μονάδα αποθήκευσης.
   • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαχείριση σαρωμένων εγγράφων.
  • Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή για τους ναυτικούς και τις εταιρείες.
   • Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στους ναυτικούς, που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο ναυτικής απογραφής, να ενημερώνονται για το περιεχόμενο του ψηφιακού τους φακέλου και να ενημερώνουν τον ψηφιακό τους φάκελο για τις εκπαιδεύσεις και τη θαλάσσια υπηρεσία τους καθώς και για αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ψηφιακό μητρώο ναυτικής απογραφής.
   • Όλες οι πληροφορίες που θα εισαγάγουν ναυτικοί θα πρέπει να υποστηρίζονται από έγγραφα που θα υποβάλλονται από του ίδιους σε ψηφιακή μορφή μέσω της εφαρμογής. Οι πληροφορίες που θα εγκριθούν από λειτουργό του ΥΦΥΝ, θα ενσωματώνονται στον ψηφιακό φάκελο του ναυτικού.
   • Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει αναφορές που θα ζητήσουν οι ναυτικοί υπό μορφή βιογραφικού σημειώματος. Ο ναυτικός θα έχει την δυνατότητα να μοιραστεί (share) το σημείωμα με άλλα πρόσωπα ή εταιρείες.
   • Οι αναφορές θα φέρουν μοναδικό σειριακό αριθμό και θα υπάρχει δυνατότητα από όποιο πρόσωπο έχει στην κατοχή του την αναφορά να επιβεβαιώσει, μέσω της διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής την αυθεντικότητα της, με την εισαγωγή του σειριακού αριθμού και του αριθμού μητρώου του ναυτικού.
   • Το ΥΦΥΝ θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να εκδίδει αναφορές σε σχέση με τη βάση δεδομένων και τη χρηστικότητα της.
   • Η βάση δεδομένων θα είναι συμβατή με το μηχανογραφικό σύστημα του ΥΦΥΝ, για να είναι δυνατή η τυχόν χρήση της από αυτό.
   • Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνετε με δεδομένα από το υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα του ΥΦΥΝ που χρησιμοποιεί βάση δεδομένων ORACLE.
   • Η εφαρμογή θα πρέπει να υλοποιηθεί με ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και ο κώδικας μαζί με την τεκμηρίωση θα πρέπει να παραδοθεί στο ΥΦΥΝ το οποίο θα είναι και ο μοναδικός ιδιοκτήτης. Η διάθεση της εφαρμογής σε τρίτους θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του ΥΦΥΝ.
   • Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (infrastructure) θα τοποθετηθεί στο ΥΦΥΝ όπως και επίσης όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης (εάν και εφόσον χρειαστούν). Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να υποστηρίζετε και να συντηρείται για 5 χρόνια από την μέρα παράδοσης.
   • Θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής από δέκα χιλιάδες χρήστες (10.000) και ταυτόχρονης χρήσης από εκατό (100) χρήστες. Για κάθε χρήστη θα διατίθεται χώρος αποθήκευσης τουλάχιστον πεντακόσια (500) Megabytes.
   • Η εφαρμογή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται από τις τελευταίες εκδόσεις των Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome όπως και επίσης Android και IOS.

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Στο πλαίσιο διαχείρισης και υλοποίησης της Πράξης, λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της, η Αναθέτουσα Αρχή υποστηρίζεται από Τεχνικό Σύμβουλο, κατά τις φάσεις ανάπτυξης της Μελέτης Εφαρμογής, υλοποίησης του εξειδικευμένου ΟΠΣ-ΝΕ, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού, εκπαίδευσης των χρηστών έως και την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας, και της οριστικής παράδοσης-παραλαβής του. Προβλέπονται επίσης, τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των Δικαιούχων για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Πράξης.

   

  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης θα δημιουργηθεί Ιστοσελίδα-Intranet-Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook)-Logo-Banner, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του βασικού έργου της Πράξης που είναι η δημιουργία του ΟΠΣ-ΝΕ. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός και εκτύπωση κατάλληλου προωθητικού υλικού σε μορφή εντύπων φυλλαδίων που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μία τελική Ημερίδα και Συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης.

  Font Resize
  Contrast
  Ξεχάσατε τον κωδικό; Εισάγετε το όνομα χρήστη ή το email σας.